Kontseptualismist populismini

"Uue tantsulavastuse esietendusega rõõmustas Fine5 Tantsuteater Tallinnast. Ühevaatuseline „..and Blue“ Tiina Olleski/Renee Nõmmiku ja tantsijate ühistöös on plastiline mõtisklus hirmu teemal. Lavastuse kunstiline lahendus eristus teistest festivalil näidatud lavastustest range, askeetliku lihtsusega, milles puudusid lavastuslikud efektid, tavapärane narratiivsus, melodramaatiline kollisioon. Emotsioonide distsiplineeritus, millele lisandus geomeetriline ansamblikompositsioonide loogika ja lavastusvõtete sugestiivsus, paljastas lavategevuste sügava energeetilise voo ja apelleeris vaataja alateadvusele.
Autorid uurisid hirmu fenomeni oma lavastuses erinevatel tasanditel: füsioloogilisel, emotsionaalsel ja psühholoogilisel, sotsiaalsel, kommunikatiivsel ja ennekõike eksistentsiaalsel tasandil – kui seisundit, mis on inimeste jaoks universaalne, sõltumata soost, rahvusest, ajaloost. See motiiv leidis kehastuse ka muusikas, kus keskaja-hõngulised teemad kõlasid kokku elektroonilis-sonoristlike harmooniatega, ning kostüümilahendustes, kus ajaloolised detailid esinesid kõrvuti kaasaegse tekstuuriga. Kõik see kokku moodustas ülimalt tervikliku ja veenva kunstilis-kujundliku lavastuse".
"Премьерой нового балета порадовал «Fine Five Dance Theatre» (Таллин). Одноактный спектакль «... И синий» в постановке Рене Номмика, Тиины Оллеск и артистов театра – пластическое размышление на тему страха. Художественное решение постановки выделялась строгой, аскетической простотой, где не было ни постановочных эффектов, ни привычной нарративности, ни мелодраматических коллизий. Дисциплина эмоций, помноженная на геометрическую логику ансамблевых композиций, суггестивность постановочных приемов обнажали глубинный энергетический поток действия и апеллировали к подсознанию зрителя.
Феномен страха исследовался авторами на различных уровнях: физиологическом, эмоционально-психологическом, коммуникативном, социальным, но, прежде всего, экзистенциальном – как состояние, универсальное для человека в независимости от его половой, национальной и исторической принадлежности. Этот мотив находил воплощение и в музыке, где мелодии в духе средневековья соединялись с электронно-сонористическими гармониями, и в решении костюмов, в которых исторические детали соседствовали с современным кроем. Все это создавало чрезвычайно цельный и убедительный художественный образ спектакля".
Светлана Улановская. – От концептуализма к популизму. – Мастацтва. – 2014. – С. 12–13.

X